Sdružení zastánců dětských práv ČR Defence for Children International
18. června 2021 Úvod >> DCI CZ >> Struktura CZ  EN
Struktura DCI CZ
Struktura České sekce DCI je rozdělena do tří kategorií: valné shromáždění, výkonná rada a pracovní skupiny.
Valné shromáždění (dále jen VS) je nejvyšším orgánem organizace, která se schází zpravidla 1x za dva roky. Tento orgán volí výkonnou radu (dále jen VR), dále rozhoduje o důležitých rozhodnutích organizace (plán činnosti na další období, stanovení výši členských příspěvků ad.).
Výkonná rada je výkonným orgánem, který zasedá a řídí organizace v době, kdy nezasedá VS. VR má stálé členy, kteří jsou voleni VS. VR odpovídá za realizaci bodů usnesení VS, připravuje program VS, určuje svého předsedu a další funkcionáře a určí jejich práva jednat jménem Sdružení.
Pracovní skupiny (dále jen PS) jsou samostatnou složkou organizace, jejichž fungování je nezávislé na vyšší struktuře, avšak každá PS má povinnost pravidelně informovat VR o své činnosti. PS musí mít minimálně 2 členy. PS vznikají k provádění konkrétních úkolů směřujících k naplňování cílů Sdružení. V současné době má Sdružení následující PS:
  • Mládež/Participace
  • Vzdělávání a volný čas
  • Sociální a zdravotní oblast

Více informací o PS můžete nalézt na těchto stránkách v oddíle Skupiny
počítadlo přístupů: 72, obsah: JMK; Copyright DCI CZ 2008